PRO PENDLERY informace

27.03.2020


Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři) - komplexní informace 

platné od 26. 3. 2020 od 0:00 

Od 26. března od půlnoci (tj. ze středy na čtvrtek) se pendleři rozdělují na tři hlavní skupiny 

- jednak podle místa překračování hranice a jednak dle typu práce: 

A) Pendleři - pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a pracovníci základních složek integrovaného záchranného systému 

- platí pro překračování hranic s Českou republikou, Rakouskem, Polskem, Slovenskem i Německem 

Od 26. 3. 2020 dochází ke zmírnění podmínek pro tzv. pendlování pro tuto skupinu osob. Nadále se vyžaduje pouze: 

 • Potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání v oboru zdravotnictví, sociálních služeb a IZS - viz nový vzor na webu mvcr.cz nebo zde

Nevyžaduje se tak: 

 • Knížka přeshraničního pracovníka 
 • Četnost překračování hranice (ani 3x týdně, ani 21 kalendářních dní)
 •  Karanténa po návratu 

Pravidla jsou stejná i pro tyto pendlery jezdící pracovat do ČR. 

Základními složkami IZS jsou - hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky

 - analogicky stejné složky v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku.

 I pro tyto pendlery platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.), nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) - viz níže část Ostatní povinnosti. 

Rodinné příslušníky se doporučuje nebrat s sebou, platila by pro ně povinnost karantény. 

B) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Slovenskem a Polske

Od 26. 3. 2020 tedy k žádné změně nedochází. Pro tuto skupinu platí stejná pravidla jako doposud. Pravidla jsou stejná i pro pendlery jezdící pracovat do ČR. Stejně tak pro ně platí ostatní omezující požadavky, ať již specificky pro pendlery (zákaz cest do přírody apod.) nebo pro všechny osoby na území (ochrana obličeje, minimalizace kontaktu) - viz níže. 

Hlavními pravidly jsou: 

pravidelné překračování vnitřních hranic 

 • pravidelností je myšleno překračování hranice alespoň 3x týdně v jednom směru o místo výkonu práce musí být do 100 km od státní hranice o pendler musí mít u sebe potvrzení od zaměstnavatele o pendler musí mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka. 

C) Pendleři překračující hranice mezi ČR a Německem a Rakouskem 

Pro tuto skupinu budou od 26. 3. platit zcela nová pravidla, která se ale liší, pokud jde o:

 • Ba) osoby pendlující z území ČR 
 • Bb) osoby pendlující na území ČR 

Pro obě skupiny nově platí, že 

 • musí pendlovat pouze v turnusech, každý turnus musí mít nejméně 21 kalendářních dní (tzn. neplatí podmínka četnosti překračování), 
 • nemusí splňovat hranici 100 km dojezdnosti. Pokud však jedou dále než 100 km, mohou k této cestě využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7. Pendleři, kteří jedou méně než 100 km od státní hranice, mohou i nadále využívat i tzv. pendlerské přechody 
 • nemusí mít knížku přeshraničního pracovníka 
 • tuto knížku povede sama policie v elektronické podobě. 

Stále platí povinnost mít potvrzení od zaměstnavatele o pendlování (na text o 100 km se již nebere zřetel). 

Pouze pro osoby pendlující z území ČR pak dále platí, že 

 • mezi turnusy musí absolvovat nařízenou karanténu v délce 14 dní, tu si musí zajistit u svého lékaře a při zahájení nového turnusu musí doklad předložit policii. 
 •  po ukončení 21 denního cyklu musí dodržet 14 denní pauzu před začátkem nového 21 denního cyklu. 
 • Povinnost absolvovat nařízenou karanténu pro ně tedy neplatí, protože nelze stanovit povinnost karantény v Německu nebo Rakousku, platí ale analogicky minimálně dvoutýdenní pauza mezi turnusy. 

UBYTOVÁNÍ

 • ubytování v Německu, Rakousku ani v České republice nezajišťují státní orgány České republiky, zajišťuje zaměstnavatel nebo jiný subjekt, 
 • pro ubytování cizinců v ČR platí výjimka ze zákazu poskytovat ubytovací služby, tzn. cizince lze i nadále na území ČR ubytovávat (usnesení vlády č. 241). 


 Elektronická knížka přeshraničního pracovníka: 

 • Policie nově povede elektronickou knížku přeshraničního pracovníka, kam bude zaznamenávat přechody státní hranice jak u občanů ČR, tak u pendlujících cizinců (EU občanů). Bude tak možné jasně určit, zda osoba dodržela režim 21 dní a případně i nařízenou karanténu. Porušení povinné karantény je přestupkem a policie oznámení předá k vyřízení a k uložení sankce. 

Porušení délky turnusu: 

 • bude-li se osoba vracet zpět do Rakouska nebo do Německa, může tak učinit i dříve než po 21 dnech - ale ztrácí tím postavení pendlera a nebude již do ČR v režimu pendlera vpuštěna, 
 • bude-li se osoba vracet zpět domů do České republiky, může tak učinit i dříve než po 21 dnech - ale ztrácí tím postavení pendlera a nebude již do Německa nebo Rakouska v režimu pendlera vpuštěna. 

Obcházení pravidel:

 •  varujeme před obcházením pravidel, policie bude od 26. 3. přesně evidovat vstupy a výstupy pendlerů.
 • nejčastější obcházení je pomocí potvrzení pro pracovníky kritické infrastruktury, pracovníci kritické infrastruktury (zejm. opravy a servisy) jezdí nárazově, nikoli pravidelně - viz specifická informace na webu. 

Ostatní povinnosti: 

 • - platí povinnost pro všechny pendlery podrobit se lékařské prohlídce při vstupu na hranicích - usnesení vlády č. 247 
 • - platí povinnost nosit ochranu úst a nosu (rouška, šátek apod.) - usnesení vlády č. 247 
 • - pro pendlery platí ještě přísnější požadavky na minimalizaci společenského kontaktu (usnesení vlády č. 215 a 247): 

pendleři nesmí 

• vykonávat cestu za rodinou či blízkými osobami, 

• zajišťovat potřeby a služby pro jinou osobu, 

• vykonávat cestu za neodkladnými úřednickými záležitostmi, 

• vykonávat pobyt v přírodě nebo parcích. 

Pendleři a rodiny: 

- pendler překračující hranici do Německa nebo Rakouska za účelem výkonu práce si s sebou může vzít rodinné příslušníky (nutno prokázat rodným a oddacím listem), po návratu i pro rodinné příslušníky platí povinnost nahlásit se na karanténu. 

Pendlerem zůstává jenom ten, kdo pravidelně překračoval hranice za účelem výkonu práce bez toho, aniž by na území toho státu, kde pracuje, měl bydliště. 

Toto nové usnesení vlády tedy nerozšířilo skupinu osob, které jsou pendlery, rozšířilo pouze 100km hranici a stanovilo povinnost turnusování pro skupinu překračující hranice s Německem nebo Rakouskem. 

 Příklad, kdy osoba není pendler: 

německý občan běžně žijící a pracující v ČR, který chce jet i s rodinou na Velikonoce do Německa - není pendler, protože běžně nepřekračuje za účelem výkonu práce hranice a bydlí na stejné straně hranice, kde pracuje. Platí tedy obecný postup jako pro běžné cizince - bude mu umožněno vycestování, ale nebude jemu ani jeho rodině umožněn návrat. 

Změny u pendlerů se nedotýkají fungování překračování hranic ani jiných typů výjimek. 23.3.2020

Knížka přeshraničního pracovníka
- V případě, že pendler nebude již mít u sebe vytištěnou knížku přeshraničního pracovníka (dále jen "knížka"), policie při hraniční kontrole pendlerovi knížku předá k vyplnění; je nicméně lepší mít již vytištěnou s sebou kvůli možnému zdržení
Pendler si knížku vyplní sám v rozsahu: jméno příjmení, místo výkonu zaměstnání včetně zaměstnavatele a místo bydliště (adresa);
- Policie při hraniční kontrole vyplní údaje v rozsahu:

 • datum výstupu nebo vstupu (záleží na místě výkonu práce, zda pendler jede z ČR do sousedního státu, či obráceně)
 • otisk razítka útvaru např. záhlavního nebo podacího (na možnostech útvaru)
 • připojí podpis policisty provádějícího kontrolu
 • v případě návratu pendlera zpět ze zaměstnání policie vyplní odjezdovou kolonku shodným způsobem

Policie při hraniční kontrole vyhodnotí, zda lze osobu překračující hranice jako pendler zařadit pod výjimku stanovenou ministerstvem vnitra.
Současně vyhodnotí četnost překračování hranic do zaměstnání, kdy musí být nejméně 3x v týdenním cyklu. (uvedené bude možno vyhodnotit až po uplynutí jednoho týdne od zavedení této knížky).


V případě dovolené, OČR, nemoci atd. toto pendler doloží příslušným dokladem (např. potvrzením zaměstnavatele, lékaře apod.), který bude vložen do knížky a bude její součástí. Nelze doložit čestným prohlášením.
Porušování režimu, padělky apod. mohou vést k zákazu přeshraničního výkonu práce.

https://www.mvcr.cz/clanek/povinnost-pracovat-za-hranicemi-minimalne-21-dni-neplati-pro-pracovniky-ve-zdravotnictvi-socialnich-sluzbach-a-v-integrovanem-zachrannem-systemu.aspx


Dodržujte odstup i na pracovištích, používejte ochranné prostředky, dodržujte hygienu. Na území Německa ani České republiky nechoďte mezi lidi, pokud přímo nemusíte. Pendleři mají povoleno vyrazit pouze na nákupy nutné k zajištění základních životních potřeb. Čím efektivněji se budeme chránit navzájem, tím dříve se budeme moci vrátit ke způsobu života před epidemií koronaviru.